Follow Us On facebook twitte youtube

maMDLaivaYayaI

ueeskeÀceev³e efìUkeÀebveer meceepeele pevepeeie=leer JneJeer. ³ee GÎsMeeves meeJe&peefvekeÀ ieCesMeeslmeJee®eer mLeeHevee kesÀueer lees®e GÎsMe [esȳeemeceesj þsJetve mebmLeeHekeÀ MeecejeJe vejkesÀ Je keÀe³e&keÀlex ieCeHele osmeeF&, ieCeHele Heeìerue, MebkeÀj osmeeF&, ue#ceCe HeÀ[lejs, DeCCee peeOeJe, MebkeÀj ®eeUkesÀ, DeekeÀejece Heeìerue, cenerHele Heeìerue Je menkeÀejer ³eebveer Oeeefce&keÀ keÀe³ee&yejesyej meceepekeÀe³ee&®es cenlJee®es keÀe³e& neleer Iesleues. meve 1959 jespeer ®eeUer®³ee ceeieerue yeepegme efJeIvenlee& [erueeF&ue jes[®³ee jepee®eer mLeeHevee keÀjC³eele Deeueer.

lees keÀeU mJeeleb$³e ÒeeeqHle veblej®ee keÀeU. osMe mJeleb$e nesTve efkeÀl³eskeÀ Je<ex Peeueer lejerner meeceeefpekeÀ DeefmLejlee, G®®eefMe#eCee®ee DeYeeJe, yeskeÀejer ³ee cegUs leªCe efHe{er YejkeÀìueer peeTve JeeF&ì ceeiee&keÀ[s JeUle nesleer. [erueeF&ue jes[ cnCepes efiejCeer keÀeceieeje®eer Jemleer Demeuesueer Jemeenle®e nesleer. Iejeleerue keÀlee& ceeCegme efiejCeerle Demeu³eeves ®eeUerleerue yengmebK³e kegÀìgbyeeb®eer HeefjmLeerleer yeslee®eer®e nesleer. l³eecegUs Hegjsmee DeeefLe&keÀ efveOeer efceUle vemeu³eeves keÀe³e&keÀlex mJeKe®ee&ves®e ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjle nesles. ceb[He mepeeJeì osKeeJee DeMeer KegHeMeer keÀeces mJeleë®e keÀjle ieCesMeeslmeJee®ee DeeefLe&keÀYeej keÀceer keÀjle. pemepeMeer Je<ex mebHele iesueer lemelemes ieCesMeeslmeJeele jefnJeeMeer Je Flej ceb[Uer SkeÀ$e ³esTve keÀesCeleener YesoYeeJe ve þsJelee GlmeJe meepeje keÀª ueeieues. ceeieerue efHe{erves megª kesÀuesues keÀe³e& Jejerÿeb®³ee ceeie&oMe&veeves veJ³ee efHe{erle efJevee³ekeÀ peeOeJe, ke=À<Cee KegìeUs, Deeyee iegjJe, MebkeÀj HeJeej, efJe<Ceg uee[, kesÀª iee³ekeÀJee[, efJe<Ceg Yeesieues, ceOeg HeJeej ³eebveer menkeÀejer ®ebêkeÀeble ®eJneCe, SkeÀveeLe Heeìerue, jepeejece Heeìerue, meefleMe HeJeej, DeuueeHee keÀebyeUer, Heeb[gjbie Heeìerue, yeb[g keÀeUieeJekeÀj, efkeÀmeve YegF¥yej, keÀceueekeÀj HeJeej, ue#ceCe ceebpejskeÀj, meoevebo MesUkesÀ, Deeveboe iegjJe, njeroeme ÒeYeg, Deej. Deej. peceoe[s, ceOeg peeOeJe, Meece osJeuekeÀj, efJeMJeeme le[xkeÀj ³eeb®³ee menkeÀe³ee&veer peesceeves Heg{s ®eeueg þsJeues. ieCesMeeslmeJeele keÀe³e&keÀlex leLee efnleef®eblekeÀ Je jefnJeeMeer ³eeb®³ee keÀues®ee ³eesi³e JeeHej keÀªve ieCesMe cegefle&, ceb[He mepeeJeì, ®eueef®e$e, osKeeJes ³eele efJeefJeOe yeoue keÀjle GlmeJe meepeje keÀjle. ieCesMeeslmeJee®³ee ojc³eeve Yepeve, efkeÀle&ve, Yeeª[, Oeveiej DeesJeer leLee keÀueeJeblee®³ee megHleiegCeebvee JeeJe osle veeìkeÀ keÀueeHeLekeÀe®es Dee³eespeve keÀjle Je keÀe³e&keÀlex, efnleef®ebkeÀ lemes®e jefnJeeMeer mJeleë ceesþîee Glmeeneves menYeeieer nesle. ceb[Ueves Òel³eskeÀeuee vescegve efouesueer keÀeces Òel³eskeÀpeCe keÀmeueener ueneve ceesþsHeCee®ee YesoYeeJe ve þsJelee veerì J³eJeefmLele keÀjle Demeleb. ieCesMeeslmeJee®³ee mLeeHevesHeemegve®e ÒeecegK³eeves jefnJeeMeer DeekegÀUx, HeeYeUJee[er, Yes[meieeJe, ceebieªU, efMeÊegj Je Flej ûeecemle ceb[Ueves ceb[He osKeeJee mepeeJeì ³ee keÀeceele ceesuee®es menkeÀe³e& kesÀues Deens. meve 1984 jespeer GlmeJe ceb[Ueves Heb®eJeerme Je<ex HegCe& Peeu³eeyeÎue jewH³e ceneslmeJe meepeje kesÀuee. l³eeJesUer DeekeÀ<e&keÀ ieCesMecegleea Je YeJ³e megJeCe& ceneuee®eer mepeeJeì kesÀueer. lemes®e ÒeefleJe<ee&ÒeceeCes efJeefJeOe meeJe&peefvekeÀ ceb[Us Je ceb[Ueme ceole keÀjC³eeme lelHej Demeuesu³ee J³eeeqkeÌleb®ee DeeojmelkeÀej keÀjC³eele Deeuee. ner ÒeLee Depeleeiee³ele ®eeueg Deens. lemes®e efJeYeeieeleerue JeeCeer®eeU-meesjeye®eeU, ngkeÀefceue uesve, efove efyeefu[bie, vee. ce. peesMeer ceeie&, yeesnjer ®eeU, Heìsue efyeefu[bie, HeejMesJee[er, ef®eb®eHeeskeÀUer meeJe&peefvekeÀ GlmeJe, ieCesMeeslmeJe ceb[U lemes®e ìsveecesvì, oie[er®eeU, veJeje$eewlmeJe ceb[UebMeer osKeerue efpeJneȳee®es mebyebOe ÒemLeeefHele kesÀues les ³eeHeg{s ¢{nesle peeleerue ³eeyeÎue MebkeÀe veener. 1984 veblej Hegvne veJeerve efHe{erleerue vebog [keÀjs, megefveue [keÀjs, ®ebêkeÀeble DeHebÀ[keÀj, mepexjeJe keÀeskeÀeìs, ue#ceCe Keesle, jepeejece ue. Heeìerue, Deeveboe keWÀkeÀjs, Jemeble {esues ³eebveer ÒeecegK³eeves ceb[Ue®eer Oegje meebYeeUueer Je menkeÀejer efveefleve lej[skeÀj, megefveue peeOeJe, Heeb[gjbie Yeesieues, megYee<e keÀeskeÀeìs, ®ebêkeÀeble Keesle, efJeueeme neb[s, vebog jepeHegjs, megefveue Keesle, efoueerHe Heeìerue ³eeb®³ee menkeÀe³ee&ves pegv³eeHeeref{®es keÀe³e& Heg{s ®eeueg þsJeues.

meve 1985 veblej ieCesMeeslmeJeeme JesieUs mJeªHe ÒeeHle nesTve GlmeJee®ee peesj Jee{le kesÀuee. Oeeefce&keÀ leLee efJeefJeOe efJe<e³ee®es ®eueef®e$e, osKeeJee, mepeeJeì ³eele yeoue nesle iesues. efJeIvenl³ee&®³ee oMe&veeme ieoea nesT ueeieueer. ceb[Ueme ceesþîee ÒeceeCeele peefnjeleer efceUt ueeieu³ee. GlmeJe ceb[Ueme JewYeJe, efkeÀleea ÒeeHle nesle Demeleevee®e meve 1990 meeueer jepeerJe ieebOeer efveJeeje ÒekeÀuHeeleblejerle jefnJeeM³eebvee Fceejle Keeueer keÀªve ceguegb[ ³esLes Heer.Sce.peer.Heer. keÀe@ueveerle jneJe³eeme peeJes ueeieues. l³eecegUs cegU peeiesle ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjCes Meke̳e veJnles. lesJne ceguegb[ ³esLes Deepegyeepeg®³ee Heefjmejele ®eej-Hee®e HegÀì ieJele Jee{uesues, ef®eKeue-IeeCeer®eer oueoue DeMee efþkeÀeCeer ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³eeme ceesþer De[®eCe efvecee&Ce Peeueer nesleer. HeCe efveÿeJeble keÀe³e&keÀl³ee¥®eer efpeÎ DeeefCe Glmeen DeHeÀeì neslee. ieCesMeeslmeJeeHetJeea mJeleë Hejer#eCe keÀ©ve mee®euesuee ef®eKeue/ Pee[s Peg[Hes meeHeÀ keÀ©ve Hejermej mJe®í keÀ©ve mJeleë Heer.Sce.peer.Heer. keÀe@ueveerle Fceejle Deeþ Je veT®ee Hejermej mJe®í þsJetve lesLes ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³eeme megjJeele kesÀueer. ceguegb[ ³esLes Hee®e Je<ex ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³eele Deeuee. l³ee ojc³eeve lesLesner GlmeJe ceb[Ueves DeeHeues JesieUs mLeeve efvecee&Ce kesÀues. meve 1995 ®³ee ieCesMeeslmeJeeveblej jefnJeeMeer [erueeF&ue jes[ efMeJeMekeÌleer Heeke&À ³esLes cegU peeiesle jeneJe³eeme Deeues. Hee®e Je<ex cegUpeeiesHeemetve KegHe otj ceguegb[ ³esLes iesu³eeves peeefnjeleoej, osCeieeroej ³eeb®³eeMeer mebHeke&À vemeu³eeves GlmeJe ceb[UekeÀ[s DeeefLe&keÀ efveOeer KegHe®e keÀceer ÒeceeCeele neslee. ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³eeme Hegvne veJ³eeves megjJeele keÀjeJe³ee®eer nesleer. ceb[He, cetefle&, mìspe mepeeJeì Je Flej ieesäeRkeÀjerlee Ke®e&ner KegHe nesCeej neslee. GlmeJe ceb[UekeÀ[s pecee efveOeer Deieefo®e keÀceer DeeefCe Ke®e& DeHeÀeì. meJe&®e ieesäeR®eer De[®eCe efvecee&Ce Peeueer nesleer. DeMeeJesUer keÀe³e&keÀl³ee¥veer ceesþîee Glmeneves ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³ee®es Je l³eekeÀjerlee Jeeìsue leer cesnvele keÀjC³ee®eer le³eejer oMe&Jeueer. Jejerÿ keÀe³e&keÀl³ee¥vee meesyele Iesle ÒeecegK³eeves jepesMe ceeves, efoueerHe efYebiee[x, vejnjer cegCeieskeÀj, jece®ebê Heeìerue, Deeveboe efMebos, meef®eve le[xkeÀj ³eebveer menkeÀejer Meece leUHe, mebpe³e keÀerìs, vejsMe HeJeej, meboerHe keÀeUieeJekeÀj, megYee<e Heeìerue, meefcej iegjJe, meblees<e Keesues, yepejbie iee³ekeÀJee[, jepeejece ®eewiegues Je Flej menkeÀejer ³eebveer GlmeJe ceb[Ue®eer ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³ee®eer HejbHeje peHele ieCesMeeslmeJe meepeje kesÀuee Je Heg{s Heg{s YeJ³e ceb[He, DeekeÀ<e&keÀ cegefle&, megboj mepeeJeì, ®eueef®e$e osKeeJee ³eele JesUesJesUer ³eesi³e lees yeoue keÀjle ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³eele ³esT ueeieuee. ieCesMeeslmeJeeyejesyej®e ceb[U nvegceeve pe³ebleer Je l³eeefveefceÊe ceneÒemeeo Je efMeJepe³ebleer, nesUer ns GlmeJe meCe ceesþîee Je ®eebieu³ee ÒekeÀejs meepejs keÀjerle Deens. efoHeeslmeJeefveefceÊe jefnJeeMeer, ceefnuee Je cegueeb-cegueeR®³ee keÀueeiegCeebvee JeeJe efceUeJee cnCegve efJeefJeOe mHeOee& keÀe³e&¬eÀceeb®es Dee³eespeve kesÀues peeles Je 100 les 125 mHeOe&keÀebvee DeekeÀ<e&keÀ yeef#emes osTve l³eebvee Òeeslmeenerle kesÀues peeles.

cegbyeF&, þeCes efJeYeeieele GlmeJe ceb[Ue®³ee Þeer cegefle&me keÀye·er HeƧb®ee ieCeHeleer DeMeer JesieUer efJeMes<e DeesUKe Deens. ieCesMeeslmeJe ceb[Ue®³ee mLeeHeves Heemegve®e efMeJeMekeÌleer ef¬eÀ[eceb[Ueleerue KesUe[g GlmeJe keÀe³ee&le vesnceer Deûesmej nesles, Deensle Je ³eeHeg{sner jenleerue. ieCesMeeslmeJe mLeeHeves®³ee HegJeea meve 1945 meeueer kewÀ. jeJepeer mebkeÀHeeU Je ef®e. efkeÀmevejeJe mebkeÀHeeU, neb[s ceemlej, yeeHeg [keÀjs, Deeyee [keÀjs, ceOeg osJeuekeÀj, legkeÀejece Heeìerue, peeOeJe yebOeg, le[xkeÀj, Heeb[gjbie Heeìerue, efkeÀmeve KegìeUs ³eebveer efMeJeMekeÌleer ef¬eÀ[e ceb[Ue®eer mLeeHevee kesÀueer nesleer. keÀye·ermeeþer DeHeÀeì cesnvele, ®elegj KesU, me³ebce, yeueob[ KesUe[g, Jejerÿe®ee mevceeve ns efMeJeMekeÌleer®es JewefMeÿ Deens. l³eeJesU®³ee ceb[Uerves ueeJeuesu³ee jesHee®es Deelee yenejoej Je=#eele ªHeeblej Heenleevee Deecnemeb DeefleMe³e Deevebo nesle Deens. ceeieerue 63 Je<ee&le ef¬eÀ[e ceb[Ueves DeveskeÀ ®e{Gleej Heeefnues, DeveskeÀ JeeoUeb®ee meecevee kesÀuee Je DeeHeueer HeeUscegUs ³ee peefceveerle IeÆ jesJegve ìekeÀueer.

ieCeje³ee®³ee ke=ÀHesves DeHeÀeì cesnvele Je Jejerÿeb®³ee ceeie&oMe&veeves kewÀ. HejMegjece keÀebyeUs, kewÀ. ceOegkeÀj osJeuekeÀj, megefveue [keÀjs, veboefkeÀMeesj [keÀjs, efoueerHe osJeuekeÀj, ieesefJebo IeeCeskeÀj, kewÀ. mepexjeJe keÀeskeÀeìs, ®ebêkeÀeble DeHebÀ[keÀj, yeeyeemeensye Heeìerue, kewÀ. megefveue meeJeble, DeMeeskeÀ keÀoce Demes jeä^er³e opee&®es KesUe[g lemes®e l³eeHeg{s Deeveboe efMebos, megefveue peeOeJe, Heeb[gjbie Yeesieues, efveefleve le[xkeÀj, yepejbie Heeìerue, megYee<e keÀeskeÀeìs, jepesMe Hee[eJes, efJepe³e Heeìerue, jCeefpele osJeuekeÀj, mebefoHe keÀeUieeJekeÀj, meblees<e Keesues, mebpe³e keÀerìs, mebefoHe meg³e&JebMeer (p³eg.), megjsMe iee[s (meye.p³eg.) Demes jeä^er³e lemes®e G®®eopee&®es keÀye·er KesUe[g efvecee&Ce Peeuesle. ³ee Heg{sner efvecee&Ce nesleerue. keÀye·er KesUeyejesyej®e kesÀMeJe Heeìerue (í$eHeleer HegjmkeÀej ÒeeHle), Jemeble Heeìerue (í$eHeleer HegjmkeÀej ÒeeHle), Deeveboe efMebos (í$eHeleer HegjmkeÀej ÒeeHle) Demes jeä^er³e kegÀmleerieerj lemes®e efoueerHe efYebiee[x (Hee@JejefueHeÌìeRie), efoueerHe meeb[ies, Deeveboe keWÀkeÀjs (G®®e opee&®es ke@ÀjceHeƧ) Je De#e³e efoueerHe osJeuekeÀj Deeblejjeä^er³e KesUe[g (ye@[efcebìve) efvecee&Ce Peeuesle ³eeb®ee Deecneme DeefYeceeve Deens. GlmeJe ceb[Ueme meve 2008 jespeer GlmeJe ceb[Ueves 50 Jes megJeCe& ceneslmeJe meepeje kesÀuee. GlmeJe ceb[Ueme KegHe Je<ee¥Heemegve kewÀ. MeMeerYeeF& kegÀ[le[keÀj Je ef®e. meef®eve Je efyeefHeve kegÀ[le[keÀj, Þeer. jepeve Pee[, kewÀ. efJeJeskeÀ Kee[îes (cee. veiejmesJekeÀ), kewÀ. MeMeer kegÀ[lejkeÀj, kewÀ. kesÀoejer js[skeÀj (veiejmesJekeÀ), jepeg Mesþ, ueeueMeer De@v[ efYeceMeer kebÀ., ceesnvepeer jeJeues, meef®eve Deejesìs, megefveue efMebos, Depe³e ®eewOejer ns DenJeeue íHeeF&me ceesuee®es menkeÀe³e& keÀjerle Deensle. mLeeHevesHeemegve DeeleeHe³e¥le®³ee keÀeUele pes pes keÀe³e&keÀlex, menkeÀejer mJeie&Jeemeer Peeuesle l³ee meJee¥vee ceb[Ue leHexÀ YeeJeHegCe& ÞeOoebpeueer. lemes®e GlmeJeeme p³ee p³ee %eele, De%eele J³ekeÌleeRveer ceb[Ueme efJeefJeOe ÒekeÀejs menkeÀe³e& kesÀues l³ee meJee¥®es DeeYeej Je DeeHeCeeme ueeKe ueeKe ÒeCeece. ns ieCeje³ee GlmeJe keÀeUele Deece®³eekeÀ[tve keÀener ®egkeÀ nesle Demesue lej leg Deecneme ceeHeÀ keÀj. leg Deecneme efJemeª vekeÀesme Je Deecneuee legPee efJemej He[g osT vekeÀesme. legPeer mesJee Deece®³ee nelegve efveÊe Ie[t os. legPee ne GlmeJe SkeÀ$e meepeje keÀjC³ee®eer Deecneme yegOoer os.

DeeHeues,
efMeJeMekeÌleer meeJe&peefvekeÀ GlmeJe ceb[U

maMDLaivaYayaI

ueeskeÀceev³e efìUkeÀebveer meceepeele pevepeeie=leer JneJeer. ³ee GÎsMeeves meeJe&peefvekeÀ ieCesMeeslmeJee®eer mLeeHevee kesÀueer lees®e GÎsMe [esȳeemeceesj þsJetve mebmLeeHekeÀ MeecejeJe vejkesÀ Je keÀe³e&keÀlex ieCeHele osmeeF&, ieCeHele Heeìerue, MebkeÀj osmeeF&, ue#ceCe HeÀ[lejs, DeCCee peeOeJe, MebkeÀj ®eeUkesÀ, DeekeÀejece Heeìerue, cenerHele Heeìerue Je menkeÀejer ³eebveer Oeeefce&keÀ keÀe³ee&yejesyej meceepekeÀe³ee&®es cenlJee®es keÀe³e& neleer Iesleues. meve 1959 jespeer ®eeUer®³ee ceeieerue yeepegme efJeIvenlee& [erueeF&ue jes[®³ee jepee®eer mLeeHevee keÀjC³eele Deeueer.

lees keÀeU mJeeleb$³e ÒeeeqHle veblej®ee keÀeU. osMe mJeleb$e nesTve efkeÀl³eskeÀ Je<ex Peeueer lejerner meeceeefpekeÀ DeefmLejlee, G®®eefMe#eCee®ee DeYeeJe, yeskeÀejer ³ee cegUs leªCe efHe{er YejkeÀìueer peeTve JeeF&ì ceeiee&keÀ[s JeUle nesleer. [erueeF&ue jes[ cnCepes efiejCeer keÀeceieeje®eer Jemleer Demeuesueer Jemeenle®e nesleer. Iejeleerue keÀlee& ceeCegme efiejCeerle Demeu³eeves ®eeUerleerue yengmebK³e kegÀìgbyeeb®eer HeefjmLeerleer yeslee®eer®e nesleer. l³eecegUs Hegjsmee DeeefLe&keÀ efveOeer efceUle vemeu³eeves keÀe³e&keÀlex mJeKe®ee&ves®e ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjle nesles. ceb[He mepeeJeì osKeeJee DeMeer KegHeMeer keÀeces mJeleë®e keÀjle ieCesMeeslmeJee®ee DeeefLe&keÀYeej keÀceer keÀjle. pemepeMeer Je<ex mebHele iesueer lemelemes ieCesMeeslmeJeele jefnJeeMeer Je Flej ceb[Uer SkeÀ$e ³esTve keÀesCeleener YesoYeeJe ve þsJelee GlmeJe meepeje keÀª ueeieues. ceeieerue efHe{erves megª kesÀuesues keÀe³e& Jejerÿeb®³ee ceeie&oMe&veeves veJ³ee efHe{erle efJevee³ekeÀ peeOeJe, ke=À<Cee KegìeUs, Deeyee iegjJe, MebkeÀj HeJeej, efJe<Ceg uee[, kesÀª iee³ekeÀJee[, efJe<Ceg Yeesieues, ceOeg HeJeej ³eebveer menkeÀejer ®ebêkeÀeble ®eJneCe, SkeÀveeLe Heeìerue, jepeejece Heeìerue, meefleMe HeJeej, DeuueeHee keÀebyeUer, Heeb[gjbie Heeìerue, yeb[g keÀeUieeJekeÀj, efkeÀmeve YegF¥yej, keÀceueekeÀj HeJeej, ue#ceCe ceebpejskeÀj, meoevebo MesUkesÀ, Deeveboe iegjJe, njeroeme ÒeYeg, Deej. Deej. peceoe[s, ceOeg peeOeJe, Meece osJeuekeÀj, efJeMJeeme le[xkeÀj ³eeb®³ee menkeÀe³ee&veer peesceeves Heg{s ®eeueg þsJeues. ieCesMeeslmeJeele keÀe³e&keÀlex leLee efnleef®eblekeÀ Je jefnJeeMeer ³eeb®³ee keÀues®ee ³eesi³e JeeHej keÀªve ieCesMe cegefle&, ceb[He mepeeJeì, ®eueef®e$e, osKeeJes ³eele efJeefJeOe yeoue keÀjle GlmeJe meepeje keÀjle. ieCesMeeslmeJee®³ee ojc³eeve Yepeve, efkeÀle&ve, Yeeª[, Oeveiej DeesJeer leLee keÀueeJeblee®³ee megHleiegCeebvee JeeJe osle veeìkeÀ keÀueeHeLekeÀe®es Dee³eespeve keÀjle Je keÀe³e&keÀlex, efnleef®ebkeÀ lemes®e jefnJeeMeer mJeleë ceesþîee Glmeeneves menYeeieer nesle. ceb[Ueves Òel³eskeÀeuee vescegve efouesueer keÀeces Òel³eskeÀpeCe keÀmeueener ueneve ceesþsHeCee®ee YesoYeeJe ve þsJelee veerì J³eJeefmLele keÀjle Demeleb. ieCesMeeslmeJee®³ee mLeeHevesHeemegve®e ÒeecegK³eeves jefnJeeMeer DeekegÀUx, HeeYeUJee[er, Yes[meieeJe, ceebieªU, efMeÊegj Je Flej ûeecemle ceb[Ueves ceb[He osKeeJee mepeeJeì ³ee keÀeceele ceesuee®es menkeÀe³e& kesÀues Deens. meve 1984 jespeer GlmeJe ceb[Ueves Heb®eJeerme Je<ex HegCe& Peeu³eeyeÎue jewH³e ceneslmeJe meepeje kesÀuee. l³eeJesUer DeekeÀ<e&keÀ ieCesMecegleea Je YeJ³e megJeCe& ceneuee®eer mepeeJeì kesÀueer. lemes®e ÒeefleJe<ee&ÒeceeCes efJeefJeOe meeJe&peefvekeÀ ceb[Us Je ceb[Ueme ceole keÀjC³eeme lelHej Demeuesu³ee J³eeeqkeÌleb®ee DeeojmelkeÀej keÀjC³eele Deeuee. ner ÒeLee Depeleeiee³ele ®eeueg Deens. lemes®e efJeYeeieeleerue JeeCeer®eeU-meesjeye®eeU, ngkeÀefceue uesve, efove efyeefu[bie, vee. ce. peesMeer ceeie&, yeesnjer ®eeU, Heìsue efyeefu[bie, HeejMesJee[er, ef®eb®eHeeskeÀUer meeJe&peefvekeÀ GlmeJe, ieCesMeeslmeJe ceb[U lemes®e ìsveecesvì, oie[er®eeU, veJeje$eewlmeJe ceb[UebMeer osKeerue efpeJneȳee®es mebyebOe ÒemLeeefHele kesÀues les ³eeHeg{s ¢{nesle peeleerue ³eeyeÎue MebkeÀe veener. 1984 veblej Hegvne veJeerve efHe{erleerue vebog [keÀjs, megefveue [keÀjs, ®ebêkeÀeble DeHebÀ[keÀj, mepexjeJe keÀeskeÀeìs, ue#ceCe Keesle, jepeejece ue. Heeìerue, Deeveboe keWÀkeÀjs, Jemeble {esues ³eebveer ÒeecegK³eeves ceb[Ue®eer Oegje meebYeeUueer Je menkeÀejer efveefleve lej[skeÀj, megefveue peeOeJe, Heeb[gjbie Yeesieues, megYee<e keÀeskeÀeìs, ®ebêkeÀeble Keesle, efJeueeme neb[s, vebog jepeHegjs, megefveue Keesle, efoueerHe Heeìerue ³eeb®³ee menkeÀe³ee&ves pegv³eeHeeref{®es keÀe³e& Heg{s ®eeueg þsJeues.

meve 1985 veblej ieCesMeeslmeJeeme JesieUs mJeªHe ÒeeHle nesTve GlmeJee®ee peesj Jee{le kesÀuee. Oeeefce&keÀ leLee efJeefJeOe efJe<e³ee®es ®eueef®e$e, osKeeJee, mepeeJeì ³eele yeoue nesle iesues. efJeIvenl³ee&®³ee oMe&veeme ieoea nesT ueeieueer. ceb[Ueme ceesþîee ÒeceeCeele peefnjeleer efceUt ueeieu³ee. GlmeJe ceb[Ueme JewYeJe, efkeÀleea ÒeeHle nesle Demeleevee®e meve 1990 meeueer jepeerJe ieebOeer efveJeeje ÒekeÀuHeeleblejerle jefnJeeM³eebvee Fceejle Keeueer keÀªve ceguegb[ ³esLes Heer.Sce.peer.Heer. keÀe@ueveerle jneJe³eeme peeJes ueeieues. l³eecegUs cegU peeiesle ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjCes Meke̳e veJnles. lesJne ceguegb[ ³esLes Deepegyeepeg®³ee Heefjmejele ®eej-Hee®e HegÀì ieJele Jee{uesues, ef®eKeue-IeeCeer®eer oueoue DeMee efþkeÀeCeer ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³eeme ceesþer De[®eCe efvecee&Ce Peeueer nesleer. HeCe efveÿeJeble keÀe³e&keÀl³ee¥®eer efpeÎ DeeefCe Glmeen DeHeÀeì neslee. ieCesMeeslmeJeeHetJeea mJeleë Hejer#eCe keÀ©ve mee®euesuee ef®eKeue/ Pee[s Peg[Hes meeHeÀ keÀ©ve Hejermej mJe®í keÀ©ve mJeleë Heer.Sce.peer.Heer. keÀe@ueveerle Fceejle Deeþ Je veT®ee Hejermej mJe®í þsJetve lesLes ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³eeme megjJeele kesÀueer. ceguegb[ ³esLes Hee®e Je<ex ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³eele Deeuee. l³ee ojc³eeve lesLesner GlmeJe ceb[Ueves DeeHeues JesieUs mLeeve efvecee&Ce kesÀues. meve 1995 ®³ee ieCesMeeslmeJeeveblej jefnJeeMeer [erueeF&ue jes[ efMeJeMekeÌleer Heeke&À ³esLes cegU peeiesle jeneJe³eeme Deeues. Hee®e Je<ex cegUpeeiesHeemetve KegHe otj ceguegb[ ³esLes iesu³eeves peeefnjeleoej, osCeieeroej ³eeb®³eeMeer mebHeke&À vemeu³eeves GlmeJe ceb[UekeÀ[s DeeefLe&keÀ efveOeer KegHe®e keÀceer ÒeceeCeele neslee. ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³eeme Hegvne veJ³eeves megjJeele keÀjeJe³ee®eer nesleer. ceb[He, cetefle&, mìspe mepeeJeì Je Flej ieesäeRkeÀjerlee Ke®e&ner KegHe nesCeej neslee. GlmeJe ceb[UekeÀ[s pecee efveOeer Deieefo®e keÀceer DeeefCe Ke®e& DeHeÀeì. meJe&®e ieesäeR®eer De[®eCe efvecee&Ce Peeueer nesleer. DeMeeJesUer keÀe³e&keÀl³ee¥veer ceesþîee Glmeneves ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³ee®es Je l³eekeÀjerlee Jeeìsue leer cesnvele keÀjC³ee®eer le³eejer oMe&Jeueer. Jejerÿ keÀe³e&keÀl³ee¥vee meesyele Iesle ÒeecegK³eeves jepesMe ceeves, efoueerHe efYebiee[x, vejnjer cegCeieskeÀj, jece®ebê Heeìerue, Deeveboe efMebos, meef®eve le[xkeÀj ³eebveer menkeÀejer Meece leUHe, mebpe³e keÀerìs, vejsMe HeJeej, meboerHe keÀeUieeJekeÀj, megYee<e Heeìerue, meefcej iegjJe, meblees<e Keesues, yepejbie iee³ekeÀJee[, jepeejece ®eewiegues Je Flej menkeÀejer ³eebveer GlmeJe ceb[Ue®eer ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³ee®eer HejbHeje peHele ieCesMeeslmeJe meepeje kesÀuee Je Heg{s Heg{s YeJ³e ceb[He, DeekeÀ<e&keÀ cegefle&, megboj mepeeJeì, ®eueef®e$e osKeeJee ³eele JesUesJesUer ³eesi³e lees yeoue keÀjle ieCesMeeslmeJe meepeje keÀjC³eele ³esT ueeieuee. ieCesMeeslmeJeeyejesyej®e ceb[U nvegceeve pe³ebleer Je l³eeefveefceÊe ceneÒemeeo Je efMeJepe³ebleer, nesUer ns GlmeJe meCe ceesþîee Je ®eebieu³ee ÒekeÀejs meepejs keÀjerle Deens. efoHeeslmeJeefveefceÊe jefnJeeMeer, ceefnuee Je cegueeb-cegueeR®³ee keÀueeiegCeebvee JeeJe efceUeJee cnCegve efJeefJeOe mHeOee& keÀe³e&¬eÀceeb®es Dee³eespeve kesÀues peeles Je 100 les 125 mHeOe&keÀebvee DeekeÀ<e&keÀ yeef#emes osTve l³eebvee Òeeslmeenerle kesÀues peeles.

cegbyeF&, þeCes efJeYeeieele GlmeJe ceb[Ue®³ee Þeer cegefle&me keÀye·er HeƧb®ee ieCeHeleer DeMeer JesieUer efJeMes<e DeesUKe Deens. ieCesMeeslmeJe ceb[Ue®³ee mLeeHeves Heemegve®e efMeJeMekeÌleer ef¬eÀ[eceb[Ueleerue KesUe[g GlmeJe keÀe³ee&le vesnceer Deûesmej nesles, Deensle Je ³eeHeg{sner jenleerue. ieCesMeeslmeJe mLeeHeves®³ee HegJeea meve 1945 meeueer kewÀ. jeJepeer mebkeÀHeeU Je ef®e. efkeÀmevejeJe mebkeÀHeeU, neb[s ceemlej, yeeHeg [keÀjs, Deeyee [keÀjs, ceOeg osJeuekeÀj, legkeÀejece Heeìerue, peeOeJe yebOeg, le[xkeÀj, Heeb[gjbie Heeìerue, efkeÀmeve KegìeUs ³eebveer efMeJeMekeÌleer ef¬eÀ[e ceb[Ue®eer mLeeHevee kesÀueer nesleer. keÀye·ermeeþer DeHeÀeì cesnvele, ®elegj KesU, me³ebce, yeueob[ KesUe[g, Jejerÿe®ee mevceeve ns efMeJeMekeÌleer®es JewefMeÿ Deens. l³eeJesU®³ee ceb[Uerves ueeJeuesu³ee jesHee®es Deelee yenejoej Je=#eele ªHeeblej Heenleevee Deecnemeb DeefleMe³e Deevebo nesle Deens. ceeieerue 63 Je<ee&le ef¬eÀ[e ceb[Ueves DeveskeÀ ®e{Gleej Heeefnues, DeveskeÀ JeeoUeb®ee meecevee kesÀuee Je DeeHeueer HeeUscegUs ³ee peefceveerle IeÆ jesJegve ìekeÀueer.

ieCeje³ee®³ee ke=ÀHesves DeHeÀeì cesnvele Je Jejerÿeb®³ee ceeie&oMe&veeves kewÀ. HejMegjece keÀebyeUs, kewÀ. ceOegkeÀj osJeuekeÀj, megefveue [keÀjs, veboefkeÀMeesj [keÀjs, efoueerHe osJeuekeÀj, ieesefJebo IeeCeskeÀj, kewÀ. mepexjeJe keÀeskeÀeìs, ®ebêkeÀeble DeHebÀ[keÀj, yeeyeemeensye Heeìerue, kewÀ. megefveue meeJeble, DeMeeskeÀ keÀoce Demes jeä^er³e opee&®es KesUe[g lemes®e l³eeHeg{s Deeveboe efMebos, megefveue peeOeJe, Heeb[gjbie Yeesieues, efveefleve le[xkeÀj, yepejbie Heeìerue, megYee<e keÀeskeÀeìs, jepesMe Hee[eJes, efJepe³e Heeìerue, jCeefpele osJeuekeÀj, mebefoHe keÀeUieeJekeÀj, meblees<e Keesues, mebpe³e keÀerìs, mebefoHe meg³e&JebMeer (p³eg.), megjsMe iee[s (meye.p³eg.) Demes jeä^er³e lemes®e G®®eopee&®es keÀye·er KesUe[g efvecee&Ce Peeuesle. ³ee Heg{sner efvecee&Ce nesleerue. keÀye·er KesUeyejesyej®e kesÀMeJe Heeìerue (í$eHeleer HegjmkeÀej ÒeeHle), Jemeble Heeìerue (í$eHeleer HegjmkeÀej ÒeeHle), Deeveboe efMebos (í$eHeleer HegjmkeÀej ÒeeHle) Demes jeä^er³e kegÀmleerieerj lemes®e efoueerHe efYebiee[x (Hee@JejefueHeÌìeRie), efoueerHe meeb[ies, Deeveboe keWÀkeÀjs (G®®e opee&®es ke@ÀjceHeƧ) Je De#e³e efoueerHe osJeuekeÀj Deeblejjeä^er³e KesUe[g (ye@[efcebìve) efvecee&Ce Peeuesle ³eeb®ee Deecneme DeefYeceeve Deens. GlmeJe ceb[Ueme meve 2008 jespeer GlmeJe ceb[Ueves 50 Jes megJeCe& ceneslmeJe meepeje kesÀuee. GlmeJe ceb[Ueme KegHe Je<ee¥Heemegve kewÀ. MeMeerYeeF& kegÀ[le[keÀj Je ef®e. meef®eve Je efyeefHeve kegÀ[le[keÀj, Þeer. jepeve Pee[, kewÀ. efJeJeskeÀ Kee[îes (cee. veiejmesJekeÀ), kewÀ. MeMeer kegÀ[lejkeÀj, kewÀ. kesÀoejer js[skeÀj (veiejmesJekeÀ), jepeg Mesþ, ueeueMeer De@v[ efYeceMeer kebÀ., ceesnvepeer jeJeues, meef®eve Deejesìs, megefveue efMebos, Depe³e ®eewOejer ns DenJeeue íHeeF&me ceesuee®es menkeÀe³e& keÀjerle Deensle. mLeeHevesHeemegve DeeleeHe³e¥le®³ee keÀeUele pes pes keÀe³e&keÀlex, menkeÀejer mJeie&Jeemeer Peeuesle l³ee meJee¥vee ceb[Ue leHexÀ YeeJeHegCe& ÞeOoebpeueer. lemes®e GlmeJeeme p³ee p³ee %eele, De%eele J³ekeÌleeRveer ceb[Ueme efJeefJeOe ÒekeÀejs menkeÀe³e& kesÀues l³ee meJee¥®es DeeYeej Je DeeHeCeeme ueeKe ueeKe ÒeCeece. ns ieCeje³ee GlmeJe keÀeUele Deece®³eekeÀ[tve keÀener ®egkeÀ nesle Demesue lej leg Deecneme ceeHeÀ keÀj. leg Deecneme efJemeª vekeÀesme Je Deecneuee legPee efJemej He[g osT vekeÀesme. legPeer mesJee Deece®³ee nelegve efveÊe Ie[t os. legPee ne GlmeJe SkeÀ$e meepeje keÀjC³ee®eer Deecneme yegOoer os.

DeeHeues,
efMeJeMekeÌleer meeJe&peefvekeÀ GlmeJe ceb[U