Follow Us On facebook twitte youtube

paurskxar

iSavaSa@taI k`xIDa maMDLacaa mauMba[- Sahr kxba×I AsaaoisaeoSanacyaa kxba×I spaQao-taIla KaoLacaa {llaoKanaIya tapaSaIla.

AMitama ivajayaI vaYa- AMitama {pivajayaI
1983 va 1984 1981 va 1982 va 1985
1986 va 1987 va 1988 h^T/Ik 1991
1989 va 1990 1992
1994 va 1995 va 1996 h^T/Ik 1993
1997 va 1998 1999
1999 va 2000 va 2001 h^T/Ik

(yaa spaQao-ta saMpauNa- mauMba[- SahrataIla saMGa sahBaaga Gaotaata 5 vaI tao foxrI 6 vaI foxrI hI AMitama foxrI Asao.)

idnaaMkx : 15 jaulaO 2001 raojaI kxba×Iidnaa inaimatta zaNao yaoqao maa. Sa. naa. navaro yaaMcyaa hstao iSavaSa@taI kx`IDa maMDLasa 2000 tao 2001 yaa vaYaa-ta maharaYT/ata savaa-iQakx ivajaotaopad pa`apta kxrNaara saMGa mhNauna maharaYT/ Saasanaacaa pa`qama sanmaana pa`apta Jaalaa.

Coming Soon

paurskxar

iSavaSa@taI k`xIDa maMDLacaa mauMba[- Sahr kxba×I AsaaoisaeoSanacyaa kxba×I spaQao-taIla KaoLacaa {llaoKanaIya tapaSaIla.

AMitama ivajayaI vaYa- AMitama {pivajayaI
1983 va 1984 1981 va 1982 va 1985
1986 va 1987 va 1988 h^T/Ik 1991
1989 va 1990 1992
1994 va 1995 va 1996 h^T/Ik 1993
1997 va 1998 1999
1999 va 2000 va 2001 h^T/Ik

(yaa spaQao-ta saMpauNa- mauMba[- SahrataIla saMGa sahBaaga Gaotaata 5 vaI tao foxrI 6 vaI foxrI hI AMitama foxrI Asao.)

idnaaMkx : 15 jaulaO 2001 raojaI kxba×Iidnaa inaimatta zaNao yaoqao maa. Sa. naa. navaro yaaMcyaa hstao iSavaSa@taI kx`IDa maMDLasa 2000 tao 2001 yaa vaYaa-ta maharaYT/ata savaa-iQakx ivajaotaopad pa`apta kxrNaara saMGa mhNauna maharaYT/ Saasanaacaa pa`qama sanmaana pa`apta Jaalaa.