Follow Us On facebook twitte youtube

doNagaI

gaNaoSaBa@ta ihtaicaMtakx doNagaIdar, vaga-NaIdar, jaahIratadar yaaMcao Aaiqa-kx sahkxaya- va bahumaaola SauBaocCa yaamauLoca iSavaSa@taI saava-jainakx {tsava maMDLacaI AanaMddayaI vaaTcaala Aajapaya-Mta sahja saaQya JaalaI. AamhI Aapalyaa bahumaaola sahkxaya- va AamacaI {iwYTo saaQya kxr] Sakxtaao tyaaba_la maMDL Aapalao ÚNaI rahIla.

maa. Ea`I. ArivMaMd saavaMta (Kaasadar) maa. Ea`I. maaohna ravalao (maajaI Kaasadar) maa. Ea`I. Ajaya caaOQarI (Aamadar)
maa. Ea`I. sauinala iSaMdo (Aamadar) saaO. snaohla AMbaokxr (mahapaaOr) maa.Ea`I. mahadova dovaLo (maajaI mahapaaOr)
maa.Ea`I. pa`Baakxar Saolaar (maajaI nagar saovakx) saaO. ikxSaaorI paoDNaokxr (nagar saovakx) maa. Ea`I. gaaopaL KaaDyao (SaaKaapa`mauKa)
maa.Ea`I. baI. eca. dosaa[- maa.Ea`I. pa`maaod (rajauSaoz) paaTIla kO. ivavaokx KaaDyao (maajaI nagar saovakx)
kO. koxdarI roDokxr (nagar saovakx)

DIlaa[-la raoD pairsarataIla sava- {tsava maMDL va k`xIDa maMDL, naa. ma. jaaoSaI maaga- paaoilasa zaNao. jaI saa{]qa ivaBaaga ma. na. paa.

Coming Soon

doNagaI

gaNaoSaBa@ta ihtaicaMtakx doNagaIdar, vaga-NaIdar, jaahIratadar yaaMcao Aaiqa-kx sahkxaya- va bahumaaola SauBaocCa yaamauLoca iSavaSa@taI saava-jainakx {tsava maMDLacaI AanaMddayaI vaaTcaala Aajapaya-Mta sahja saaQya JaalaI. AamhI Aapalyaa bahumaaola sahkxaya- va AamacaI {iwYTo saaQya kxr] Sakxtaao tyaaba_la maMDL Aapalao ÚNaI rahIla.

maa. Ea`I. ArivMaMd saavaMta (Kaasadar) maa. Ea`I. maaohna ravalao (maajaI Kaasadar) maa. Ea`I. Ajaya caaOQarI (Aamadar)
maa. Ea`I. sauinala iSaMdo (Aamadar) saaO. snaohla AMbaokxr (mahapaaOr) maa.Ea`I. mahadova dovaLo (maajaI mahapaaOr)
maa.Ea`I. pa`Baakxar Saolaar (maajaI nagar saovakx) saaO. ikxSaaorI paoDNaokxr (nagar saovakx) maa. Ea`I. gaaopaL KaaDyao (SaaKaapa`mauKa)
maa.Ea`I. baI. eca. dosaa[- maa.Ea`I. pa`maaod (rajauSaoz) paaTIla kO. ivavaokx KaaDyao (maajaI nagar saovakx)
kO. koxdarI roDokxr (nagar saovakx)

DIlaa[-la raoD pairsarataIla sava- {tsava maMDL va k`xIDa maMDL, naa. ma. jaaoSaI maaga- paaoilasa zaNao. jaI saa{]qa ivaBaaga ma. na. paa.