Follow Us On facebook twitte youtube

kxba×I

svataM~ya pa`aptaIcaI caLvaL saur] Asataanaa naa. ma. jaaoSaI maaga- iDlaa[-la raoD maMuba[- 400011. yaoiqala mhNajao igarNagaavaataIla tyaavaoLcyaa vyaMkuxbaaLa kxamaTIcaaLItaIla caar paca haOSaI tar]Na maulao ekx~a yao{]na SaoMDËavar bauvaacyaa vyaayaamaSaaLocyaa baajaulaaca Asalaolyaa maaogala ha{]sa kxmpaa{]MDcyaa maaokxLËa maOdanaata hutautau KaoLavayaasa saur}vaata kxolaI. tyaamaQyao mahatmaa fuxlao vyaayama SaaLocao vayaaovaRd saMsqaapak kO. ravajaI saMkxpaL AaiNa ica. ikxsana saMkxpaL tyaaMcao sahkxarI Ea`I. haMDo maastar‚ Ea`I. Aabaa Dkxro‚ Ea`I. maQaukxr dovalakxr‚ Ea`I. taukxarama paaTIla‚ Ea`I. paaMDurMga paaTIla‚ Ea`I. jaaQava baMQau‚ Ea`I. tarDokxr‚ Ea`I. ikxsana KauTaLo ho sava- gaDI ekx~a yao{]na tyaaMnaI maharaYT/acaI maataa AaraQya dovaI BavanaI maataocaI Sa@taI jaya BavaanaI saMGa sqaapanaa koxlaI. kxalaaMtaranao jaya BavaanaI saMGaacao iSava AaiNa BavaanaI maataocaI Sa@taI ASaI iSavaSa@taI mhNauna tyaacao naamakxrNa iSavaSa@taI kx`IDa maMDL kxrNyaata Aalao.

idnaaMkx : 15 Aa^gaYT, 1945 raojaI maMDLacao QaDaDIcao kxaya-kxtao- va KaoLaDu‚ Ea`I. SaMkxr Baa{] haMDo yaaMnaI svata:caI KaaolaI maMDLasa doNagaI svar}paata idlaI. tyaa KaaolaIlaa iSavaSa@taI k`xIDa maMDL Asao naaMva doNyaata Aalao. Aaja yaa gaaoYTIsa 71 vaYa- pauNa- haota Aahota. tyaavaoLcyaa Aamacao KaoLaDu‚ Ea`I. SaMkxr Baa{] haMDo yaa Ka%yaaKau%yaa iSalaodaraMnaI laavalaolyaa raopaacao Aaja vaRXaata s]paaMtar Jaalao. ho Aaja paahtaanaa AamhasaM AitaSaya AanaMd haota Aaho. maagaIla 70 vaYaa-kxDo vaLUna paahtaanaa yaa maMDLanao Anaok caZ{taar paahIlao Anaok vaadLaMSaI saamanaa koxlaa va AapalaI paaLomauLo yaa jamanaIta GaÕ raovaUna TakxlaIta.

saurvaatIsa kxba×Ilaa hutaUtaU mhNata. hutaUtaU ha savaa-MnaI KaoLavaa kxsarta vyaayaama vhavaa Aajaubaajaucyaa caaLItaIla maulao maOdanaata KoLavayaasa yaavaIta maOdanaI KaoLacyaa maaQyamaatauna SaarrIk xXamataa taMdur]staI vaaZvauna tyaaMcao SarIr saudRZ va balavaana vhavao maulaaMna maQyao satata ekxaopa rhavaa. yaa {_oSaanao iSavaSa@taI k`xIDa maMDLacaI sqaapanaa kxrNyaata AalaI. hutaUtaU yaa KaoLabaraobarca laoiJama‚ daMDpaÕa‚ kxsartaIcao pa`yaaoga saur] krNyaata Aalao. sqaainak rhIvaaSaI maulao tasaoca pairsarataIla maulao saravaasaazI inayaimata yao{] laagalaI inayaimatapaNaamauLo KaoLamaQaIla caapalya‚ tyaamauLo isataarama dado‚ parSaurama kxaMbaLI‚ maQau dovalakxr‚ paaMDurMga paaTIla‚ ivalaasa Dkxro‚ gaNapata paaTIla yaaMnaI maMDLasa ek pa`kxarcao sqaana inamaa-Na kr]na idlao. tyaanaMtar sava-svaI idlaIpa dovalakxr‚ naMdu Dkxro‚ sauinala Dkxro, gaaoivaMd GaaNaokxr‚ sajao-rava kxaokxaTo‚ caMd`kxaMta AfMxDkr‚ ASaaokx kxdma‚ baabaasaahoba paaTIla‚ sauinala saavaMta yaa navaaoidta KaoLaMDunaI vairYzaMcyaa maaga-dSa-naanao vyaayaama inayaimata saravaanao kxba×I Xao~aataIla sava- baarkxavao laXaata Gao{]na cataU:rsta KoL KoLu laagalao. tyaamauLo savaa-MnamaQyao AYTpaOlau KoLaDUMcao gauNa Aapasauk inamaa-Na Jaalao. hI ba^ca ASaI haotaI kxI‚ KoLacyaa Xao~arXaNaasa kxaoNataahI KaoLaDu maOdanaata kxaoNatyaahI jaagaI {Baa rahta haotaa. sava-jaNa maMDLasaazI AaiNa maMDLacyaa pa`isaiQdsaazI KaoLta haotao. yaa ba^cacao savaM-ca KoLaDu balavaana haotao tyaamauLo tyaaMnaa maOdanaata {Bao rahNyaasaazI AaDvao maOdana paurta nasao. pa`taIspaQaI- saMGa yaanaa maOdanaata paahunaca Gaabarayacao. jyaa jyaa zIkxaNaI spaQao-ta Baaga Gaotalaa tyaa tyaa izkxaNaI ivajayaI mhNaunaca yaota haotao. tyaaMcao vaOiSaYTË kxI tyaaMnaI ekxa vaYaa-ta 15 ivaivaQa izkxaNaI AMitama foxrIta paaohcauna 13 izkxaNaI AMitama ivajayaI mhNauna maana imaLvalaa. yaaMcaI mauMba[- Sahr kxba×I AsaaoisaeSanalaa dKala Gao{]na sava-ca KoLaDuMcaI inavaD kxravaI laagalaI haotaI. ekxavaoLItar vairYz gaTata 6 jaNaaMcaI inavaD kxrNyaata AalaolaI haotaI. tyaataIla bahutaok maharaYT/ rajyaasaazI inavaD kxr]na paazvaNyaata Aalao. yaa ba^cacyaa KaoLDunaI tar mauMba[- Sahr kxba×I saMGaacyaa ivar}Qa KaoLNyaacao AavhaNa idlao haotao.

tyaaMcyaa yaa catau:rsta KaoLamauLoca savaa-Mnaa kxMpanyaa ba^MkxamaQyao KoLaDu mhNauna naaokx%yaa imaLalyaa. yaa naMtar vairYzaMcyaa KaoLacyaa sfuita-nao maMDLacaI jyauinayar ba^ca tayaar hao{] laagalaI paaMDurMga Baaogalao‚ inatIna tarDokxr‚ AanaMda iSaMdo‚ sauinala jaaQava‚ sauroSa paaTIla bajarMga paaTIla yaaMnaI 45 ikxlaao vajanaI gaTata QaumaakuxL gaajavalaa. jyaa izkxaNaI spaQao-ta sahBaaga haota tyaa izkxaNaI AMitama foxrI KaoLta Asata. jyauinayar ba^canao tyaa hMgaamaata 17 AMitama ivajaotaopad pa`apta koxlao. kxba×IsaazI AafxaT maohnata cataurta KoL saMyama baladMD SarIr vairYzaMcaa sanmaana ho iSavaSa@taIcao vaOiSaYzËo Aaho. iSavaS@taI mhNajao kxba×I. kxba×I mhNajaoca iSavaSa@taI Asao samaIkxrNaca Jaalao Aaho. yaacaI pa`icataI mhNacao mauMba[- Sahr kxba×I AsaaoisaeoSana maMQyao AanaMda iSaMdo, inataIna tarDokxr ho sadsya padaiQakxarI pa`iSaXakx Asao kxaya-rta Aahota.

iSavaSa@taI k`xIDa maMDLacyaa KaoLaDuMcaI {llaoKaNaIya maahItaI

 

KaoLaDuMcao naava vaOiSaYz ó inavaD
parSaurama kxaMbaLI raYT/Iya KaoLaDu
idilapa dovalakxr raYT/Iya KaoLaDu, BaartaIya rolvao saMGaatauna pa`itainaiQatva
naMdkxISaaor Dkxro mauMba[- Sahr kxba×I saMGa
sauinala Dkxro raYT/Iya KaoLaDu mauMba[- Sahr kxba×I saMGa maharaYT/ saMGa
caMd`kxaMta AafMxDkxr, baabaasaahoba paaTIla, sauinala saavaMta, paaMDurMga Baaogalao, inataIna tarDokxr, AanaMda iSaMdo, sauinala jaaQava, sauroSa paaTIla, bajarMga paaTIla, sauBaaYa kxaokxaTo, rNaijata dovalakxr, ivajaya paaTIla, saMidpa kxaLgaavakxr, makxrMd masaurkxr, sauinala iSaMdo, AaiQar [Mdulakxr, idpakx cavhaNa, saMidpa sauya-vaMSaI, SaOlaoSa paaTIla, idpak iSaMdo, saMtaaoYa vaarkxrI mauMba[- Sahr‚ kxba×I saMGa, maharaYT/ saMGa
paaMDurMga Baaogalao, bajarMga paaTIla kxNa-Qaar à Sahr kxba×I saMGa‚ kxNa-Qaar à maharaYT/ saMGa
AanaMda iSaMdo C~apataI paurskxar (kuxstaI), mauMba[- Sahr kxba×I saMGa‚ maharaYT/ saMGa
caMd`kxaMta AafMxDkxr‚ sauinala jaaQava‚ rajaoSa paaDavao‚ saMtaaoYa Kaaolao ba^Mkx spaaoT- baaoD-
rNaijata dovalakxr BaartaIya paaosTla saMGa à pa`itainaiQatva
sauroSa gaaDo‚ AadSa- gaaoDsao skuxla na^Sanala

kxba×I

svataM~ya pa`aptaIcaI caLvaL saur] Asataanaa naa. ma. jaaoSaI maaga- iDlaa[-la raoD maMuba[- 400011. yaoiqala mhNajao igarNagaavaataIla tyaavaoLcyaa vyaMkuxbaaLa kxamaTIcaaLItaIla caar paca haOSaI tar]Na maulao ekx~a yao{]na SaoMDËavar bauvaacyaa vyaayaamaSaaLocyaa baajaulaaca Asalaolyaa maaogala ha{]sa kxmpaa{]MDcyaa maaokxLËa maOdanaata hutautau KaoLavayaasa saur}vaata kxolaI. tyaamaQyao mahatmaa fuxlao vyaayama SaaLocao vayaaovaRd saMsqaapak kO. ravajaI saMkxpaL AaiNa ica. ikxsana saMkxpaL tyaaMcao sahkxarI Ea`I. haMDo maastar‚ Ea`I. Aabaa Dkxro‚ Ea`I. maQaukxr dovalakxr‚ Ea`I. taukxarama paaTIla‚ Ea`I. paaMDurMga paaTIla‚ Ea`I. jaaQava baMQau‚ Ea`I. tarDokxr‚ Ea`I. ikxsana KauTaLo ho sava- gaDI ekx~a yao{]na tyaaMnaI maharaYT/acaI maataa AaraQya dovaI BavanaI maataocaI Sa@taI jaya BavaanaI saMGa sqaapanaa koxlaI. kxalaaMtaranao jaya BavaanaI saMGaacao iSava AaiNa BavaanaI maataocaI Sa@taI ASaI iSavaSa@taI mhNauna tyaacao naamakxrNa iSavaSa@taI kx`IDa maMDL kxrNyaata Aalao.

idnaaMkx : 15 Aa^gaYT, 1945 raojaI maMDLacao QaDaDIcao kxaya-kxtao- va KaoLaDu‚ Ea`I. SaMkxr Baa{] haMDo yaaMnaI svata:caI KaaolaI maMDLasa doNagaI svar}paata idlaI. tyaa KaaolaIlaa iSavaSa@taI k`xIDa maMDL Asao naaMva doNyaata Aalao. Aaja yaa gaaoYTIsa 71 vaYa- pauNa- haota Aahota. tyaavaoLcyaa Aamacao KaoLaDu‚ Ea`I. SaMkxr Baa{] haMDo yaa Ka%yaaKau%yaa iSalaodaraMnaI laavalaolyaa raopaacao Aaja vaRXaata s]paaMtar Jaalao. ho Aaja paahtaanaa AamhasaM AitaSaya AanaMd haota Aaho. maagaIla 70 vaYaa-kxDo vaLUna paahtaanaa yaa maMDLanao Anaok caZ{taar paahIlao Anaok vaadLaMSaI saamanaa koxlaa va AapalaI paaLomauLo yaa jamanaIta GaÕ raovaUna TakxlaIta.

saurvaatIsa kxba×Ilaa hutaUtaU mhNata. hutaUtaU ha savaa-MnaI KaoLavaa kxsarta vyaayaama vhavaa Aajaubaajaucyaa caaLItaIla maulao maOdanaata KoLavayaasa yaavaIta maOdanaI KaoLacyaa maaQyamaatauna SaarrIk xXamataa taMdur]staI vaaZvauna tyaaMcao SarIr saudRZ va balavaana vhavao maulaaMna maQyao satata ekxaopa rhavaa. yaa {_oSaanao iSavaSa@taI k`xIDa maMDLacaI sqaapanaa kxrNyaata AalaI. hutaUtaU yaa KaoLabaraobarca laoiJama‚ daMDpaÕa‚ kxsartaIcao pa`yaaoga saur] krNyaata Aalao. sqaainak rhIvaaSaI maulao tasaoca pairsarataIla maulao saravaasaazI inayaimata yao{] laagalaI inayaimatapaNaamauLo KaoLamaQaIla caapalya‚ tyaamauLo isataarama dado‚ parSaurama kxaMbaLI‚ maQau dovalakxr‚ paaMDurMga paaTIla‚ ivalaasa Dkxro‚ gaNapata paaTIla yaaMnaI maMDLasa ek pa`kxarcao sqaana inamaa-Na kr]na idlao. tyaanaMtar sava-svaI idlaIpa dovalakxr‚ naMdu Dkxro‚ sauinala Dkxro, gaaoivaMd GaaNaokxr‚ sajao-rava kxaokxaTo‚ caMd`kxaMta AfMxDkr‚ ASaaokx kxdma‚ baabaasaahoba paaTIla‚ sauinala saavaMta yaa navaaoidta KaoLaMDunaI vairYzaMcyaa maaga-dSa-naanao vyaayaama inayaimata saravaanao kxba×I Xao~aataIla sava- baarkxavao laXaata Gao{]na cataU:rsta KoL KoLu laagalao. tyaamauLo savaa-MnamaQyao AYTpaOlau KoLaDUMcao gauNa Aapasauk inamaa-Na Jaalao. hI ba^ca ASaI haotaI kxI‚ KoLacyaa Xao~arXaNaasa kxaoNataahI KaoLaDu maOdanaata kxaoNatyaahI jaagaI {Baa rahta haotaa. sava-jaNa maMDLasaazI AaiNa maMDLacyaa pa`isaiQdsaazI KaoLta haotao. yaa ba^cacao savaM-ca KoLaDu balavaana haotao tyaamauLo tyaaMnaa maOdanaata {Bao rahNyaasaazI AaDvao maOdana paurta nasao. pa`taIspaQaI- saMGa yaanaa maOdanaata paahunaca Gaabarayacao. jyaa jyaa zIkxaNaI spaQao-ta Baaga Gaotalaa tyaa tyaa izkxaNaI ivajayaI mhNaunaca yaota haotao. tyaaMcao vaOiSaYTË kxI tyaaMnaI ekxa vaYaa-ta 15 ivaivaQa izkxaNaI AMitama foxrIta paaohcauna 13 izkxaNaI AMitama ivajayaI mhNauna maana imaLvalaa. yaaMcaI mauMba[- Sahr kxba×I AsaaoisaeSanalaa dKala Gao{]na sava-ca KoLaDuMcaI inavaD kxravaI laagalaI haotaI. ekxavaoLItar vairYz gaTata 6 jaNaaMcaI inavaD kxrNyaata AalaolaI haotaI. tyaataIla bahutaok maharaYT/ rajyaasaazI inavaD kxr]na paazvaNyaata Aalao. yaa ba^cacyaa KaoLDunaI tar mauMba[- Sahr kxba×I saMGaacyaa ivar}Qa KaoLNyaacao AavhaNa idlao haotao.

tyaaMcyaa yaa catau:rsta KaoLamauLoca savaa-Mnaa kxMpanyaa ba^MkxamaQyao KoLaDu mhNauna naaokx%yaa imaLalyaa. yaa naMtar vairYzaMcyaa KaoLacyaa sfuita-nao maMDLacaI jyauinayar ba^ca tayaar hao{] laagalaI paaMDurMga Baaogalao‚ inatIna tarDokxr‚ AanaMda iSaMdo‚ sauinala jaaQava‚ sauroSa paaTIla bajarMga paaTIla yaaMnaI 45 ikxlaao vajanaI gaTata QaumaakuxL gaajavalaa. jyaa izkxaNaI spaQao-ta sahBaaga haota tyaa izkxaNaI AMitama foxrI KaoLta Asata. jyauinayar ba^canao tyaa hMgaamaata 17 AMitama ivajaotaopad pa`apta koxlao. kxba×IsaazI AafxaT maohnata cataurta KoL saMyama baladMD SarIr vairYzaMcaa sanmaana ho iSavaSa@taIcao vaOiSaYzËo Aaho. iSavaS@taI mhNajao kxba×I. kxba×I mhNajaoca iSavaSa@taI Asao samaIkxrNaca Jaalao Aaho. yaacaI pa`icataI mhNacao mauMba[- Sahr kxba×I AsaaoisaeoSana maMQyao AanaMda iSaMdo, inataIna tarDokxr ho sadsya padaiQakxarI pa`iSaXakx Asao kxaya-rta Aahota.

iSavaSa@taI k`xIDa maMDLacyaa KaoLaDuMcaI {llaoKaNaIya maahItaI

 

KaoLaDuMcao naava vaOiSaYz ó inavaD
parSaurama kxaMbaLI raYT/Iya KaoLaDu
idilapa dovalakxr raYT/Iya KaoLaDu, BaartaIya rolvao saMGaatauna pa`itainaiQatva
naMdkxISaaor Dkxro mauMba[- Sahr kxba×I saMGa
sauinala Dkxro raYT/Iya KaoLaDu mauMba[- Sahr kxba×I saMGa maharaYT/ saMGa
caMd`kxaMta AafMxDkxr, baabaasaahoba paaTIla, sauinala saavaMta, paaMDurMga Baaogalao, inataIna tarDokxr, AanaMda iSaMdo, sauinala jaaQava, sauroSa paaTIla, bajarMga paaTIla, sauBaaYa kxaokxaTo, rNaijata dovalakxr, ivajaya paaTIla, saMidpa kxaLgaavakxr, makxrMd masaurkxr, sauinala iSaMdo, AaiQar [Mdulakxr, idpakx cavhaNa, saMidpa sauya-vaMSaI, SaOlaoSa paaTIla, idpak iSaMdo, saMtaaoYa vaarkxrI mauMba[- Sahr‚ kxba×I saMGa, maharaYT/ saMGa
paaMDurMga Baaogalao, bajarMga paaTIla kxNa-Qaar à Sahr kxba×I saMGa‚ kxNa-Qaar à maharaYT/ saMGa
AanaMda iSaMdo C~apataI paurskxar (kuxstaI), mauMba[- Sahr kxba×I saMGa‚ maharaYT/ saMGa
caMd`kxaMta AafMxDkxr‚ sauinala jaaQava‚ rajaoSa paaDavao‚ saMtaaoYa Kaaolao ba^Mkx spaaoT- baaoD-
rNaijata dovalakxr BaartaIya paaosTla saMGa à pa`itainaiQatva
sauroSa gaaDo‚ AadSa- gaaoDsao skuxla na^Sanala